مشاورین

مشاورین فعال در مرکز مشاوره حامی *آقای حمیدرضا آرمان – دکتری روانشناسی تربیتی ارائه مشاوره در زمینه تحصیلی و تربیتی *خانم اعظم رشیدی – دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت ارائه مشاوره در زمینه خانواده و ازدواج ، کودک، فرزند پروری ، بازی درمانی ، سکس تراپی *آقای محمدرضا سلطانی زاده – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ارائه

Read More