مشاورین

مشاورین فعال در مرکز مشاوره حامی

*آقای حمیدرضا آرمان – دکتری روانشناسی تربیتی
ارائه مشاوره در زمینه تحصیلی و تربیتی

*خانم اعظم رشیدی – دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت
ارائه مشاوره در زمینه خانواده و ازدواج ، کودک، فرزند پروری ، بازی درمانی ، سکس تراپی

*آقای محمدرضا سلطانی زاده – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
ارائه مشاوره در زمینه برنامه ریزی درسی و کنکور

*آقای مهدی شیروانی – کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
ارائه مشاوره در زمینه تربیتی ، درمان اختلالات یادگیری